Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky e-shopu www.cukrbliky.cz

 1. Vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Prodávajícím specifikovaným v odst. 1.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek v oblasti prodeje zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.cukrbliky.cz.

1.2. Prodávajícím je obchodní společnost PIKABAR s.r.o., IČ: 29182751, DIČ: CZ29182751, se sídlem: Lužánecká 1885/4a, 602 00 Brno, zapsaná u krajského soudu v Brně spisová značka C 63815. Datum zápisu do obchodního rejstříku je 29. 9. 2009 (dále jen jako „Prodávající“).

1.3. Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími, především pak zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Ustanovení odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek lze sjednat pouze v samostatně uzavřené písemné kupní smlouvě, přičemž odchylná ujednání v takovéto kupní smlouvě mají přednost od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která nejsou v rozporu s ustanovením sjednané kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí takové kupní smlouvy.

 1. Bezpečnost a ochrana informací

2.1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které Kupující v rámci závazkového vztahu Prodávajícímu poskytne, se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

2.2. Prodávající zaručuje, že tyto údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2.3. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje zpracovával pro účely realizace kupní smlouvy, pro účely vedení zákaznického účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Prodávající může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.

2.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

 1. Práva a povinnosti stran

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, přičemž ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, přičemž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech doručování zboží v rámci území České republiky.

3.2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu a tento formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny za zboží a způsobu požadovaného doručení zboží.

3.3. Smluvní vztah (kupní smlouva) vzniká mezi Prodávajícím a Kupujícím okamžikem doručení přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou formou.

3.4. Uzavřením kupní smlouvy:

 • vzniká Prodávajícímu povinnost objednané zboží v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Kupujícímu odevzdat,
 • vzniká Kupujícímu povinnost objednané zboží odebrat a zaplatit celkovou cenu, a to včetně rozvozu, byl-li stranami sjednán.

3.5. Prodávající je oprávněn vždy v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, přičemž pokud objednávku Kupující dodatečně nepotvrdí, kupní smlouva není uzavřena.

3.6. Náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si nese Kupující sám.

 1. Informace o výrobcích a cenách

4.1. Informace o výrobcích, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu na internetových stránkách www.cukrbliky.cz. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je ilustračního charakteru a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

4.2. Ceny uvedené u jednotlivých výrobků jsou platné v momentě, kdy Kupující učiní objednávku. Do té doby si prodávající vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předešlého upozornění.

4.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 1. Objednávání

5.1. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na adrese cukrbliky.cz.

5.2. Objednávky prováděné v rámci elektronického obchodu jsou uskutečňovány prostřednictvím objednávkového formuláře.

5.3. Po odeslání objednávky Prodávajícímu se objednávka pro Kupujícího stává závaznou. V případě objednávky učiněné prostřednictvím elektronického obchodu se pak objednávka stává závaznou stiskem tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU, které je součástí objednávkového formuláře.

5.4. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

5.5. Provedená objednávka je po svém odeslání archivována v databázi Prodávajícího. Kupující má po uskutečnění objednávky možnost jejího vytištění. Objednávku je možno činit pouze v českém jazyce.

 1. Nákupní a dodací podmínky

6.1. Dodací lhůta zboží je mezi Kupujícím a Prodávajícím domluvena vždy pouze na základě Prodávajícím potvrzené objednávky, a to na konkrétní datum dodání.

6.2. Objednané zboží je možné si vyzvednout přímo v provozovně Prodávajícího na adrese Cejl 109, 602 00 Brno, případně si lze u Prodávajícího za úplatu jeho dodání objednat. Náklady na dodání jsou účtovány v závislosti na celkové ceně objednávky. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Prodávající zabezpečuje dopravu výhradně po území města Brna. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.

6.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je Kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem na dodacím listu, nebude na dodatečně zjištěné zjevné vady (poškození, barva, tvar apod.) věci brán zřetel.

6.4. Kupující se zavazuje nahradit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s nutností opakovaného doručení zboží, resp. náklady vzniklé v souvislosti s náhradním doručením zboží.

 1. Platební podmínky

7.1. Zakoupené zboží je možno uhradit:

 • platbou předem bankovním převodem,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • hotově při osobním odběru na provozovně Prodávajícího Žádný Cukrbliky, Cejl 109, 602 00 Brno.

7.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

7.3. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

 1. Skladovací podmínky, reklamace a odstoupení od smlouvy

8.1. Minimální trvanlivost cukrářských výrobků je 24 hodin od dodání zboží. Veškeré výrobky přitom musí být celou dobu skladovány při teplotě do 5°C. V případě nedodržení těchto podmínek není Kupující oprávněn výrobky reklamovat.

8.2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Zboží lze reklamovat u Prodávajícího výhradně v jeho provozovně, u cukrářských výrobků nejpozději do 24 hodin od dodání zboží. Reklamovat je možné pouze zboží, u něhož byly dodrženy skladovací podmínky.

8.3. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

8.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.3 Všeobecných obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit  do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

8.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.4. Všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží.

8.6. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. 8.5 Všeobecných obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 1. Zákaznický účet

9.1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

9.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

9.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

9.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

9.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

9.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Závěrečná ustanovení 

10.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22.4.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změnou nebo doplněním Všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá na základě předchozího znění obchodních podmínek.

10.2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

Adresa pro osobní doručování: PIKABAR s.r.o., Lužánecká 1885/4a, 602 00 Brno

Adresa pro písemné doručování: Lužánecká 1885/4a, 602 00 Brno

Adresa elektronické pošty: info@zadnycukrbliky.cz

10.3. Pokud by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní vztah založený kupní smlouvou vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

10.4. Je nebo stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobí to neplatnost nebo neúčinnost kupní smlouvy jako celku a namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení bude užito takové ustanovení, které se co nejvíce přiblíží smyslu neplatného nebo neúčinného ujednání.

 

 

 

Zpět do obchodu